Sanasto

 

Slangisanat ja englanninkieliset termit voivat hämmentää aloittelijan, mutta ei hätää! Tähän niitä on kerätty ihan mukava lajitelma. Ja jos ei tästä listasta löydy, niin ei kun vaan sähköinen kirjekyyhky matkaan, niin pian löytyy. Osoite on siellä jossakin alkusivulla. Rajoituksena kuitenkin termin pitää kuulua ohjelmoinnin perustermeihin tai C++:n erikoistermeihin. Ihan joka ikistä jollain tavalla ohjelmointiin liittyvää termiä ei täällä ole: ovathan nämä C++-ohjelmoinnin sivut, eivät signaalinkäsittelyn tai 3D-ohjelmoinnin. Linkit heittävät siihen kohti opasta missä termi on tarkemmin selostettu, ne siis vastaavat kirjojen sisällysluetteloiden sivunumeroviitteitä. Rennot slangisanat on kursivoitu.

 

+, -, *, %
Kiinalaisen miehen repliikki, kun hän on vahingossa tökännyt syömäpuikon nenäänsä. No okei, katso "Matemaattinen operaattori"...

Abstrakti luokka (kts. myös[ilman puhtaita virtuaalifunktioita])
Luokka joka vastaa abstraktia käsitettä (esim. Lähde) ja johon ei voi luoda olioita. Toteutetaan puhtailla virtuaalifunktioilla, vastaava vaikutus saadaan ilman puhtaita virtuaalifunktioita aikaan suojaamalla muodostin, kopiomuodostin ja sijoitusoperaattori.

Aspekti
Ohjelman ominaisuus, jota ei voi rajata tiettyyn osaan ohjelmaa. Hankala mallintaa oliokielen avulla.

Assembler, Assembly, Assy
Symbolinen konekieli. Hyvin koneläheinen ohjelmointikieli, jossa konekielikäskyt on korvattu helpommin muistettavilla lyhennyksillä, kuten MOV (move, siirrä). Assemblylla voidaan tehdä nopeaa koodia ja kieli on sinänsä on hyvin yksinkertainen, mutta prosessorit eivät ole kovin yksinkertaisia, joten Assemblylla koodaaminen on työlästä touhua. Assembly on kielen nimi, kun taas Assembler on Assembly-kielen kääntäjä.

assert
Makro, joka varmistaa muuttujien oikean arvon ohjelman kehitysversiossa. Kts. "makro" ja "esikääntäjä".

atoi
Muuntaa merkkijonon luvuksi. Kts. myös "stringstream".

Avoin funktio
Funktio, jonka sisällön kääntäjä asettaa jokaiseen kohtaan jossa sitä kutsutaan. Kasvattaa ohjelman kokoa, mutta on nopea.

BASIC
Muinainen ja legendaarinen ohjelmointikieli, kehittyneemmät versiot vieläkin käytössä joissain paikoissa.

Binääriluku
Luku, joka on esitetty ykkösinä ja nollina (001010), niinkuin tietokone lukuja käsittelee. Kaksikantainen luku.

Bitti
Binääriluvun osa; arvo voi olla 1 tai 0. (mikron virtapiireissä virtaa tai ei virtaa)

Bittien käsittely
Bittien kanssa touhuilu onnistuu hyvinkin C++:lla, koska siinä on säilytetty C:n laiteläheisyys. Kts. bittioperaattorit.

Bittioperaattorit (|, &, ^, ~, !, <<, >>)
Bittioperaattoreilla päästään käsiksi muuttujan bitteihin.

break
Hyppää pois toistorakenteesta.

Bugi
Virhe ohjelmassa.

char
Muuttujatyyppi, merkki.

cin
Tiedon lukemisen hoitava olio.

class
Varattu sana, jolla määritellaan luokka. Kts. myös "luokka" ja "olio".

clrscr()
Borlandin DOS-kääntäjien tukema funktio, jolla saa ruudun tyhjennettyä.

Compiler
Kts. "Kääntäjä".

Constant
Kts. "Vakio".

continue
Jättää toistorakenteen lopun suorittamatta.

cos
Kts. "trigonometriset funktiot".

cout
Tulostusta hoitava olio.

Debugata
Etsiä virheitä ohjelmasta, yleensä erillisellä hommaan tarkoitetulla ohjelmalla eli debuggerilla.

Debugger
Ohjelma, jolla voidaan tehtyä ohjelmaa ajaa askel askeleelta ja tutkia eri muuttujien arvoa. Hyvin kätevä etsittäessä virheitä.

delete
Vapauttaa osoittimen osoittaman muistialueen. Katso myös "delete []".

delete []
Vapauttaa taulukon, jonka ensimmäiseen alkioon osoitin osoittaa.

do..while
Suorittaa silmukan kerran ja sen jälkeen niin kauan kun ehto on tosi.

Doku
Dokumentti, ohjetiedosto.

double
Muuttujatyyppi, liukuluku.

Editor
Hieman tekstinkäsittelyohjelmaa vastaava ohjelma, jolla ohjelma kirjoitetaan.

Ehtolause
Kts. "if".

else
Jos if ei toteudu, niin else toteutuu. Kts. "if".

Engine
Jotakin tiettyä tehtävää hoitava ohjelman osa; puhutaan esim. 3D-engineistä.

enum
Kts. "lueteltu tyyppi".

Esikääntäjä
Käsittelee koodin ennen kääntäjää. Voidaan usein hyödyntää virheiden paikallistamiseen.

Etuliiteoperaattori
Matemaattisista operaattoreista värkätty kätevä erikoisoperaattori tiettyihin tilanteisiin. Katso myös "Matemaattinen operaattori".

extern
Kertoo otsikkotiedostossa, että kyseinen muuttuja on määritelty muualla.

File, Filee
Tiedosto.

float (kts. myös)
Muuttujatyyppi, liukuluku.

for
Kätevä käsky toistorakenteiden tekoon

Funktio, function
Ohjelman osa, jota voidaan kutsua tietyillä lähtöarvoilla ja joka voi palauttaa arvon. Kts. "oletusparametri" ja "paluuarvo".

Funktion uudelleenmäärittely
Tehdään samannimisestä funktiosta monta eri versiota eri parametreilla ja paluuarvoilla.

Globaali muuttuja, global variable
Jokaisesta ohjelman osasta käytettävissä oleva muuttuja.

Grafiikka
C++:lla saa aikaan maatajärisyttäviä graafisia efektejä ja silmiä vinouttavia visuaalisia illuusioita. Tie grafiikkaguruksi on kuitenkin pitkä ja kivetty yhteensopimattomilla näytönohjaimilla.

Hallitsevan mallin tyrannia
Kaikki ohjelmointiparadigmat (mallit) lähestyvät ongelmaa omasta näkökulmastaa, minkä vuoksi jotkut asiat on helpompi mallintaa kuin toiset. 

Hyvä ohjelmoija
Hyvä ohjelmoija noudattaa hyvän ohjelmoinnin sääntöjä ja saa siitä palkinnoksi hyvän elämän.

IDE
Integrated Development Environment, kehitysympäristö. Editori, debuggeri, kääntäjä, linkkeri ja muut vermeet yhdistettynä käteväksi graafiseksi kokonaisuudeksi. Monissa nykyajan kääntäjissä on hyvin kehittyneet ja mukavanoloiset IDE:t.

if
Suorittaa seuraavan lauseen tai lohkon, jos ehto on tosi. Kts. myös "else".

ifdef, ifndef
Esikääntäjän käsky. Jättää/ottaa merkityn koodialueen mukaan, mikäli annettu sana on määritelty.

include
Esikääntäjän käsky, joka käskee laittamaan annetun tiedoston sisällön siihen kohden ohjelmakoodia.

inline
Katso "avoin funktio".

int
Muuttujatyyppi, kokonaisluku.

itoa
Muuntaa luvun merkkijonoksi. Kts. myös "stringstream".

Jäsenfunktio
Olioon määritelty funktio. Käytetään myös nimitystä metodi.

Kaatua
Ohjelman jumittuminen kesken toiminnan.

Kapselointi (kts. myös)
Suojataan tieto sitä käyttävien osien yhteyteen, niin ettei sitä voida sorkkia muualta. Onnistuu parhaiten ohjelmoidessa oliopohjaisesti.

Kirjasto, library
Yhteen kerätty kasa ohjelmakoodia, joka voidaan ottaa omaan ohjelmaan mukaan.

Komentoriviparametri
Parametri, joka ohjelmalle ajettaessa voidaan syöttää.

Kommentointi
Kun lisätään ihmisten kielellä olevia huomautuksia ohjelmakoodin sekaan.

Koodi
Joko ohjelman lähdekoodi eli kääntämätön muoto tai jo käännetty konekieli.

Kääntäjä, compiler
Ohjelma, joka kääntää lähdekielisen tiedoston konekieleksi.

Laavalamppu
Keski-iän kriisiä potevan yritys palata villiin nuoruuteen.

Lajittelualgoritmi
Laittaa tietoa nopeasti järjestykseen jonkun ehdon perusteella. Kts. "qsort".

Laskutoimitus
Katso "Matemaattinen operaattori".

Lause
Puolipisteeseen päättyvä ohjelmakoodin pätkä.

Lauseke
Arvon palauttava ohjelmakoodin pätkä.

LIFO
Last In, First Out -periaate, käytetään yleensä tietorakenteista. Toimii kuin pino käytettyjä vauvanvaippoja: minkä olet päällimmäiseksi laittanut, se ensimmäisenä käteesi tarttuu (ihan kirjaimellisesti).

Liittymä, interface
Luokkaa ei voi käyttää miten haluaa, vaan sille pitää suunnitella huolella ja taiten hyvä liittymä, joka piilottaa sen toteutuksen likaiset yksityiskohdat. 

Linkkeri, linker
Ohjelma, joka yhdistää aliohjelmakirjastot mukaan konekieliseen ohjelmaan.

Lohko
Aaltosulkeiden väliin kirjoitettu ohjelman osa.

Looginen operaattori
Käytetään ehtolauseissa vertailuoperaattoreiden yhdistelemiseen.

Loop
Kts. "silmukka".

Lueteltu tyyppi
Numeromuuttuja, jonka arvoille voi antaa havainnollisempia nimiä.

Lukujen merkitseminen
Kun koodin sekaan kirjoitetaan lukuarvoja, tulee huomioida lukujen merkitsemiseen liittyvät säännöt ja vipstaakkelit.

Luokka
Oliot kuuluvat johonkin luokkaan, jotka määrittelevät olioiden ominaisuudet. Kts. myös "Periytyminen".

main(void)
Funktio, jota kutsutaan ohjelman alussa. Voi olla paluuarvoltaan void tai int, hyvä tapa olisi määritellä paluuarvoksi int ja palauttaa vakio EXIT_SUCCESS mikäli ohjelman suorituksessa ei tullut mitään häikkää.

Makro
Esikääntäjän "funktio", siis esikääntäjä korvaa tietyn sanan lyhyellä koodinpätkällä.

Malli, template
Ominaisuus, jonka avulla C++-kääntäjä luo automaattisesti tyyppikohtaiset versiot mallitetusta koodista. C++:n käännöksenaikaista polymorfismia. Käytetään C++:n standardinmukaisessa STL-kirjastossa. Kts. myös "polymorfismi".

Matemaattinen operaattori
Näillä hoidetaan laskutoimitukset C++-kielessä.

Merkkijono
C-tyylinen merkkijono on char-muuttujien taulukko, C++-tyylinen merkkijono on elegantisti oma luokkansa. Kts. myös "nollatavu".

Metodi
Kts. "jäsenfunktio".

Moniperintä, multiple inheritance
Luokka perii monta kantaluokkaa.

Moniulotteinen taulukko.
Kts. "Taulukko".

Moniulotteinen vaatimukset jäsentäminen
Oliomalli ei onnistu mallintamaan kaikkea mitä ohjelman pitää tehdä - ainakaan helposti.

Muisti, memory
Siellä muuttujat asustavat.

Muistinhallinta
Jokaisen kunnollisen ohjelman perusjuttu. Ei riekuta muistinkäytön kanssa miten sattuu.

Muodostinfunktio, constructor (kts. myös[periytettäessä])
Kutsutaan oliota luodessa.

Muuttuja
Paikka muistissa, jolle annetaan kiva nimi. Siis tieto säilötään muuttujiin. Kts. myös "näkyvyys".

new
Varaa halutun kokoisen muistialueen ja palauttaa osoittimen siihen.

Nollatavu, null byte (kts. myös)
C-tyyppisen merkkijonon päättävä merkki.

Näkyvyys
Muuttujat ovat käytettävissä vain tietyissä kohdissa ohjelmaa. Kts. "paikallinen muuttuja" ja "globaali muuttuja".

Ohjausmerkki (kts. myös)
Syöteen ulkoasua voidaan ohjata erilaisilla \-alkuisilla merkeillä, kuten \n eli rivinvaihto.

Oletusparametri
Funktion parametrin arvo, jota käytetään mikäli muuta arvoa ei anneta kutsussa.

Olio
Olio-ohjelman perushiukkanen. Ohjelman osa, joka sisältää muuttujia ja jäsenfunktioita. Kts. myös "jäsenfunktio" ja "luokka".

Oliosuunnittelu (kts. myös[ongelmat])
On olioita ja luokkia ja periytymistä, mutta miten näistä vihanneksista syntyy maukas soppa?

Optimointi
Ohjelman viilaaminen niin, että se toimii mahdollisimman nopeasti tai vie mahdollisimman vähän tilaa tai mahdollisimman vähän muistia suorituksen aikana. Käytetään yleensä ensimmäisestä.

Osoitin, pointer, pointteri (kts. myös[muistia varattaessa], myös[taulukot], myös[funktioon], myös[taulukollinen funktioon] ja myös[jäsenfunktioon])
Muuttuja, joka on osoite muistissa. Voi osoittaa muuttujaan, funktioon tai olioon.

Paikallinen muuttuja, local variable
Muuttuja, joka on käytettävissä vain luontialueensa sisällä.

Paluuarvo (kts. myös[main])
Funktion palauttama muuttuja.

Parametri (kts. myös[viittaus])
Funktiolle annettava lähtöarvo. Voi olla myös ohjelmalle annettava, kts. siis "komentoriviparametri".

Periytyminen, inheritance
Luokka perii toisen luokan tai luokkien ominaisuuksia.

Pino, stack
Muistialue, joka toimii LIFO-periaatteella. Kts. siis "LIFO".

Poikkeus, exception
C++:n mekanismi virheiden käsittelyyn. Virhetilanteessa heitetään poikkeus, jolloin ohjelman suoritus pysähtyy ja funktiokutsupinoa aletaan purkaa, kunnes törmätään lohkoon joka ottaa poikkeuksen kiinni.

Polymorfismi
Ohjelman osan monimuotoisuus. Osaa, esim. oliota, voidaan käyttää eri yhteyksissä tietämättä sen tarkkaa toteutusta eli "muotoa". Kts. myös "funktion uudelleenmäärittely" ja "malli".

Preprocessor
Esikääntäjä

private (kts. myös[periytettäessä])
Yksityinen näkyvyys. Muuttuja tai metodi on näkyvissä vain luokan sisällä. Kantaluokka voidaan myös periä yksityisesti.

Profiler
Ohjelma, joka analysoi tehdyn ohjelman ja ilmoittaa kuinka kauan eri funktioiden suorittaminen kestää. Käytetään ohjelman nopeuden parantamisessa.

Projekti (kts. myös[extern])
Sivistynyt tapa järjestää isompi ohjelma moneen eri lähdekooditiedostoon.

protected
Suojattu näkyvyys. Muuttuja tai metodi on näkyvissä lapsiluokille, mutta ei muille ulkopuolisille. Kantaluokka voidaan myös periä suojatusti.

public (kts. myös[periytettäessä])
Julkinen näkyvyys. Muuttuja tai metodi on näkyvissä kaikille. Kantaluokka peritään usein julkisesti.

Pyhä kolminaisuus
Kirjoittajan näkemys ohjelmistosuunnittelun olemuksesta: kapselointi, uudelleenkäyttö ja kaikista suurimpana abstraktio.

qsort
Monien kääntäjien mukana tuleva kätevä quicksort-lajittelualgoritmin toteutus

rand (kts. myös)
C/C++-kääntäjän mukana tuleva satunnaislukugeneraattori. Kts. myös "satunnaislukugeneraattori".

register
Pyytää kääntäjää optimoimaan muuttujaan rekisteriin.

Rekisteri, register
Prosessorin sisäisiä "muuttujia". Nopeinta muistia mitä tietokoneesta löytyy.

Roskien keruu, garbage collection
Automaattinen muistin vapauttaminen. Ei kuulu standardiin C++:n.

Rutiini
Joku ohjelmanpätkä, joka tekee jonkun tietyn asian, esim. tiedostonlukurutiini.

Ruudun tyhjennys
Ei onnistu mitenkään yleispätevästi, yksi vaihtoehto on clrscr. Kts. "clrscr()".

Saantifunktio
Funktio, jonka kautta ulkopuoliset voivat käyttää luokan sisäisiä muuttujia. Näin voidaan muuttujat suojata muilta pölvästeiltä. Monesti saantifunktio ovat get/set-alkuisia.

Satunnaislukugeneraattori, random number generator
Ohjelma, joka luo lähes täysin sattumanvaraisia (siis pseudosatunnaisia) lukuja. Kts. myös "rand" ja "satunnaisuus".

Satunnaisuus
Voi sen kun osaisin pätevästi määritellä, niin Nobelin kisat voittaisin...

Silmukka
Montaa kertaa toistettava ohjelman osa.

sin
Kts. "trigonometriset funktiot".

Source, source code, Sorsa
Lähdekoodi, ohjelman kääntämätön versio.

strcat
Yhdistelee merkkijonoja. Kts. "merkkijono".

strcmp
Vertailee merkkijonoja. Kts. "merkkijono".

strcpy
Kopioi merkkijonoja. Kts. "merkkijono".

string
Luokka merkkijonojen käsittelyyn. Kts. "merkkijono".

stringstream (kts. myös[esimerkki käytöstä])
Tietovirta, joka onkin merkkijono. Voidaan kätevästi käyttää numeroiden muuttamiseksi merkkijonomuotoon ja toisinpäin.

Suunnittelu
Kts. "Oliosuunnittelu".

switch..case -rakenne
Valitsee muuttujan arvon perusteella tietyn vaihtoehdon.

sizeof
Palauttaa tietotyypin koon tavuina.

säie, thread, thread of execution
Yksi ohjelman suorituksen kohta. Säikeistettyä ohjelmaa voidaan suorittaa useasta kohdasta yhtä aikaa. Yleistä mm. palvelinohjelmoinnissa jossa käsitellään useita yhtäaikaisia käyttäjiä.

tan
Kts. "trigonometriset funktiot".

Taulukko, array (kts. myös[vapauttaminen] ja myös[osoittimena])
Monta peräkkäistä muuttujaa, jotka on indeksoitu yhden taulukon alle.

Toistolause
Rakenne jolla sama asia tehdään kunnes tietty ehto täyttyy.

Trigonometriset funktiot
Kolmion kulmien kanssa koheltaessa käytettävät sin, cos ja tan kaikkine versioineen.

Tuhoajafunktio, destructor
Kutsutaan oliota hävitettäessä.

Tutorial, Tutti
Jostain aiheesta tehty ohjetiedosto.

typedef
Muuttujatyyppien peitenimien määrittely.

Tyyppimuunnos, typecast
Muuttujan muuttaminen toisentyyppiseksi.

union
Ehkä turhin asia C++:ssa. Unionin avulla voivat kaksi eri muuttujaa jakaa saman muistialueen. Pärjäät erittäin hyvin ilmankin. 

Uudelleenkäyttö
Vain tyhmä koodaa saman asian kahteen kertaan. 

Vakio, constant
Muuttuja jonka arvo ei muutu, tai esikääntäjälle määritelty korvattava merkkijono.

Varattu sana
Ei kelpaa muuttujanimeksi, koska on C++-kielessä pyhitetty muuhun käyttöön.

Vertailuoperaattori
Käytetään muuttujien vertailemiseen ehtolauseissa. Kts. "if".

Viittaus, reference
Osoittaa muuttujaan, osoitettua muuttujaa ei voi muuttaa.

Virtuaalinen metodi, virtual method
Jäsenfunktio, jonka toteutus valitaan aina olion todellisen luokan mukaan.

void
Tietotyyppi: ei arvoa tai tyyppi määrittelemätön.

volatile
Kieltää kääntäjää optimoimasta muuttujaa rekistereihin.

while
Suorittaa lausetta tai lohkoa niin kauan kun ehto on tosi. [oppaan vanhemmissa versioissa selitys oli epäselvä ja harhaanjohtava. kirj. huom.]

Ystävä, friend
Luokka voi määritellä toisen luokan, luokan metodin tai funktion ystäväkseen (friend ToinenLuokka::erasMetodi();), jolloin se pääsee käsiksi luokan yksityiseen tietoon. Määrittely on yksisuuntainen. Ystävä-määrittelyjä ei tulisi käyttää paljon, tai välttämättä ollenkaan, koska ne huonontavat kapselointia.


Takaisin