Müjde

Matta
Markos
Luka
Yuhanna
Elçilerin işleri
Pavlus'un Romalılara mektubu
Pavlus'un Korintlilere birinci mektubu
Pavlus'un Korintlilere ikinci mektubu
Pavlus'un Galatyalılara mektubu
Pavlus'un Efeslilere mektubu
Pavlus'un Filipililere mektubu
Pavlus'un Koloselilere mektubu
Pavlus'un Selaniklilere birinci mektubu
Pavlus'un Selaniklilere ikinci mektubu
Pavlus'un Timoteyus'a birinci mektubu
Pavlus'un Timoteyus'a ikinci mektubu
Pavlus'un Titus'a mektubu
Pavlus'un Filimon'a mektubu
İbranılere mektup
Yakub'un mektubu
Petrus'un birinci mektubu
Petrus'un ikinci mektubu
Yuhanna'nın birinci mektubu
Yuhanna'nın ikinci mektubu
Yuhanna'nın üçüncü mektubu
Yahuda'nın mektubu
Tanrı'dan Yuhanna'ya gelen esinleme

Copyright The Translation Trust 1987, 1994
Permission should be obtained from the Trust if you propose to reproduce part or all of the enclosed text for purposes other than personal study. Write to:
Bu metnin bir kısmını ya da tamamını kişisel çalışmalar amacı dışında kullanmak isteyenler Trusta'tan gerekli izni almak zorundalır. Bunun için aşağıdaki adrese başvurmalıdırlar:

The Translation Trust
PO Box 1017
Lessingham
NORWICH NR12 0WA
UK

Tel: +44 (0)1692 584900
translation_trust@btopenworld.com

For those outside Turkey printed copies of Müjde can be obtained from the same address or for those inside Turkey from:
Türkiye sınırları dışında yaşayan herkes Müjde-İncil'i basılı kitap halinde yukardaki adresten. Türkiye'de ise aşağıdaki adresten alabilir veya isteyebilir:

Yeni Yaşam Yayınları
Bahariye Cad
Metin 2 Apt No 2
Kat 3 Daire 5
Kadıköy
İstanbul
Turkey
Fax: 0216 348 0526
Tel: 0216 414 1615 or 0216 414 2061
101555.3011@compuserve.com


If You would like to read whole New Testament, you can get it via anonymous ftp on ftp.funet.fi /pub/doc/bible/html/turkish directory. It's also available www.kutsalkitap.org Sanal Kilise - Kütüphane - Incil Online. You can access video and audio via www.mujde.org
SÖZLÜK
NEDEN `MÜJDE'?