FUNET-klubin työvaliokunnan kokous

Aika 1.4.1998 klo 9.30-15.50

Paikka TKK, Espoo

Läsnä Heikki Aalto, Turun yliopiston atk-keskus

Lars Backström, Helsingin yliopiston atk-keskus, kokoonkutsuja

Vesa Laukkanen, Kuopion yliopistollinen sairaala, sihteeri

Alpo Mäkinen, Valtion teknillinen tutkimuskeskus (poistui 14.00)

Jukka Orajärvi, Oulun ammattikorkeakoulu

Jouko Saari, Ilmatieteen laitos

Kristel Sarlin, Teknillinen korkeakoulu (poistui 13.45)

Poissa:

Petri Edelman, Helsingin liiketalouden ja hallinnon ammattikorkeakoulu

Juhani Kuosmanen, Kuopion yliopiston atk-keskus

Raimo Salo, Oulun yliopiston atk-keskus


Asiantuntijoina:

Klaus Lindberg, CSC/FUNET

Markus Sadeniemi, CSC/FUNET

Markku Suvanen, Opetusministeriö


1. Kokouksen avaus

Kokoonkutsuja toivotti läsnäolevat tervetulleeksi. Muokattiin aiemmin jaettu esityslista.

2. FUNETin palvelupolitiikka ja rahoitus vuodesta 1999 alkaen

Keskusteltiin FUNET-työruhmän laatiman muistion 'FUNETin palvelupolitiikka ja rahoitus vuodesta 1997-2001' pohjalta.

Markku Suvanen totesi, että opetusministeriö on lähettänyt 13.3.98 päivätyn kirjeen CSC:lle ja tiedoksi FUNET-jäsenille. Kirjeessä OPM vahvistaa työryhmän esittämät periaatteet ja pyytää CSC:tä ryhtymään toimenpiteisiin käytönseurannan järjestämiseksi ja käytön volyymin huomioonottamiseksi laskutuskaavassa.

Periaatteet ovat:

Laskutuskaavaa valmistellaan yhteistyössä opetusministeriön, CSC:n ja jäsenorganisaatioiden kesken. FUNET-jäsenet ottavat kantaa kaavaan klubin kokouksessa kesäkuussa.

Keskusteltiin muistion perusteella annetuista lausunnoista, joista muutama oli tullut työvaliokunnan edellisen kokouksen jälkeen. Todettiin monen lausunnon pohjalta, että on tarve pystyä ennakoimaan FUNET-kustannukset ainakin vuodeksi eteenpäin. Näin ollen kuluvan vuoden alun volyymi olisi pohjana seuraavan vuoden maksulle. Maksut muuttuisivat vain vuositasolla.

Keskusteltiin 'termistön' muuttamisesta. Olisiko parempi puhua palvelumaksusta ja siihen ehkä tulevasta opetusministeriön subventiosta kuin jäsenmaksusta?

3. Laskutuskaava

Keskusteltiin laskutuskaavasta. Työryhmän ehdotus oli, että laskutus koostuisi kolmesta osasta:

Todettiin, että liitäntäkapasiteetti on teknisistä syistä suunnilleen sama kaikille organisaatioille. Liitäntäkapasiteetin pienentäminen vaatii erityistoimenpiteitä. Olisi parempi jättää liitäntäkapasiteetti pois suunnitellusta laskutuskaavasta. Todettiin myös, että muut kaksi elementtiä olisi hyvä olla mukana kaavassa. Erilliset, suurempaa liitäntäkapasiteettia vaativat hankkeet laskutettaisiin erikseen.

Todettiin, että nykyinen jäsenmaksu olisi hyvä pohja laskutukselle. Se olisi vakiomaksu, joka kattaisi sekä jäsenpalvelut että kotimaan liikenteen. Laskutuksen volyymiosa perustuisi ulkomaanliikenteeseen.

Laskutus jatkossa perustuisi edelliseen kauteen eli olisi ennakoitavissa seuraavan vuoden talousarviota varten. Erilaisia raportteja kuluvan vuoden käytöstä olisi saatavissa vuoden mittaan, jotta organisaatio voisi varautua mahdollisiin volyymin muutoksiin.

Päädyttiin keskustelussa siihen, että kohtuullinen “suurasiakasetuì olisi syytä ottaa kaavassa huomioon.

Todettiin, että peruslaskutuskaavan tulisi olla kaikissa jäsenryhmissä (yliopistot, ammattikorkeakoulut, muut) sama. Ryhmän mahdollisesti saama tuki tai subventio olisi syytä käsitellä erillisenä asiana.

4. Ulkomaan liikennetilastot

Tällä hetkellä on FUNETissa kehitetty otoksiin perustuvaa ulkomaan liikenteen tilastointia. Otokset perustuvat satunnaisuuteen. Tällä hetkellä se ei sisällä CSC/FUNETin liikennettä.

Suosituksena on, että käytettäisiin sekä organisaation omia cache-palveluja että FUNETin vastaavaa. Näin voitaisiin vähentää liikenteen määrää.

Tilastoista (Markus Sadeniemeltä) tulkittiin, että joillakin organisaatioilla on edellä kerrotulla laskutuskaavaehdotuksella paineita maksuosuuden voimakkaaseen korotukseen ja joillakin maksut pysyisivät kutakuinkin ennallaan. Seuraavaan kokoukseen saadaan huhtikuunkin tilastot, jolloin voidaan päätellä enemmän. Sovittiin, että työvaliokunnan jäsenet tutkivat tilastoja ja seuraavassa kokouksessa pohditaan johtopäätöksiä.

5. FUNET-sopimus

Markus Sadeniemi oli kommenttien perusteella tehnyt uuden sopimusluonnoksen. Sitä käsitellään kokouksessa 8.5. Viimeiset kommentit pyydetään Markukselle 17.4. mennessä.

6. Domain-nimet

Muutamalta jäsenorganisaatiolta on tullut esille tarve useampaan domain-nimeen .

Sovittiin, että FUNET ei suosittele jäseniä hankkimaan useampia domain-nimiä, mutta ei kielläkään. Tämä koskee FI-loppuisia domaineja. Jos organisaatio hakee FI-loppuisia, nämä erilliset hakevat FUNETin jäseniksi ja sitä kautta saavat oman jäsenmaksun (ainakin L0-pohjaisen maksun).

Net-, org- tai vastaavia domain-nimiä ei sallita. Jos organisaatio hakee FI-loppuisia nimiä Telehallintokeskukselta, niiden tulisi kulkea FUNETin kautta.

7. Tiedotusasiat

FUNETin verkon siirto HPY:lle (loppuraportin mukaan) on mennyt hyvin.

Verkkoasiat: Euroopassa on TEN-155 tarjouskierros menossa. Pohjoismaissa on nopeutettu joitakin linjoja ja hinnat näyttävät olevan halpenemassa. USA-yhteyksien hintatason kehityksestä ei vielä ole tarkempaa tietoa.

FUNETilta on lähtenyt kirje, jossa todetaan, että DECNET-liikenne loppuu vuoden loppuun mennessä.

FUNETin sponsoroimaa koulutusta on tarjolla, tarkemmat tiedot osoitteessa www.tvi.tut.fi. Hinnat ovat edullisia, 800 mk/pv.

Keskustelulistalle liittymiseen liittyvää tietoa laitetaan FUNET-klubin kotisivulle. Jäsenorganisaatioista on tullut liittymispyyntö noin 30:sta paikasta.

8. Muut asiat

Opetusministeriö on asettanut tutkimuksen ja opetuksen tietotekniikan asiantuntijaryhmän. Siihen kuuluu jäseniä eri tiedekorkeakouluista ja ammattikorkeakouluista sekä tutkimuslaitoksista.

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous päätettiin pitää aiemmin sovitun aikataulun mukaan 8.5. Paikka on CSC.

Muistion vakuudeksi

Lars Backström Vesa Laukkanen

puheenjohtaja sihteeri