Funet-yhdistys

Työvaliokunnan kokous - Pöytäkirja

Aika: 31.1.2006 klo 9.00 -12.00
Paikka: Videokonferenssina
Kutsutut: Jaakko Riihimaa, Seinäjoen AMK, puheenjohtaja
Esa Aarnio, Turun yo -pois
Kari Karlsson, Ilmatieteen laitos, ok
Ari Kekäläinen, Savonia AMK. ok
Kimmo Laaksonen, TKK
Kari Lamminaho, VTT
Tapani Liljavirta, Helsingin yo
Paavo Moilanen, Oulun yo
Jukka Orajärvi, Oulun seudun amk
Antero Pajari, Lappeenrannan TKK (yliopistojen atk-pääsihteeri)
Timo Pitkäranta, Vaasan AMK
Miska Sulander, Jyväskylän yo
Markku Suvanen, Opetusministeriö
Kuno Öhrman, Hanken
CSC:n edustajat:
Paavo Ahonen, sihteeri
Janne Kanner
Pekka Linna
Jari Miettinen
  Juha Oinonen

1. Kokouksen avaus, pj Jaakko Riihimaa

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Pöytäkirja on ollut kommentoitavana työvaliokunnan postituslistalla ja korjattu versio on luettavissa yhdistyksen sivuilla:
http://www.funet.fi/index/FUNET-Club/tvk/TVK-20051207-pk.html
Ehdotus: Hyväksytään pöytäkirja
Päätös: Hyväksyttiin

3. Katsaus Funet-verkon tilaan

3.a. Kotimaan runkoverkko, Juha Oinonen (pdf-esitys: https://info.funet.fi/yhteistyo/funet-yhdistys/tvk/Juha_Oinonen_2006-01-31.pdf)

3.b. Ulkomaan kuulumiset, Janne Kanner
- Nordunet tehnyt päätöksen kuituyhteystoimittajasta, mutta päätöstä ei ole vielä julkistettu.
- Laitteistohankinnoista käynnistetään tarjouskilpailu helmikuun puoliväliin mennessä.
- Pohjoismaat ja Kiinan kaksi tutkimusverkkoa järjestävät yhteisen tietoverkkoseminaarin. Tarkoitus on tutustuttaa toistensa kehityshankkeisiin ja edistää tutkimusyhteistyötä.
- Eurooppalaisesta GEÀNT2 -tutkimusverkosta noin puolet on jo tuotantokäytössä.
- The eInfrastructure Reflection Group (eIRG) koordinoi poliittisella tasolla e-Science -infrastruktuurin luomista (lähinnä grid-hankkeita). CSC:stä toiminnassa on mukana Leif Laaksonen. Suomen puheenjohtajakaudella voidaan edistää sopivaksi katsottuja hankkeita. Lisätietoa www.e-irg.org

4. Peruspalvelukatsaus, Jari Miettinen

(pdf-esitys: https://info.funet.fi/yhteistyo/funet-yhdistys/tvk/Jari_Miettinen_2006-01-31.pdf)
News-ryhmien suodatuksesta käytiin keskustelua, mutta työvaliokunta kannatti nykyistä käytäntöä, jolloin asiakasorganisaatio voi valita joko täydellisen news-feedin tai vain tekstiryhmät. ja binääritiedostoja ei välitetä News reader -palvelun kautta.

5. Verkkovierailun periaatteet, Juha Oinonen

Edellisessä kokouksessa päätettiin, että työryhmä Kanner, Jari Miettinen, Kekäläinen valmistelevat seuraavaan kokoukseen mennessä tarkennetun ohjeistuksen OpenSpark-tukiasemien kytkemisestä Funet-verkkoon.
Juha Oinonen esitteli muistion verkkovierailun periaatteista. (https://info.funet.fi/yhteistyo/funet-yhdistys/tvk/Funet_Verkkovierailulinjaus_CSCNakokulmia_200601.html)
Keskustelussa korostettiin, että verkkovierailijan kotiorganisaatio on pystyttävä tunnistamaan. Samoin tuli esille vaihtoehto, että muiden kuin Funet-yhteisöön kuuluvien käyttäjien liikenne ohjattaisiin yhdyskäytävän kautta kaupalliseen verkkoon.
Verkkovierailun merkitys kasvaa voimakkaasti lähiaikoina ja tähän kysynnän kasvuun tulee varautua.
Opetusministeriön kanta verkkovierailuun on periaatteessa myönteinen sillä varauksella, että verovaroilla tuettua palvelua ei voida laajassa mitassa tarjota ulkopuolisille ja toiminnalla ei saa aiheuttaa markkinahäiriöitä.

Päätös: Työvaliokunta edellyttää, että Juha Oinonen konsultoi edellisessä kokouksessa asetettua työryhmää ja tarkentaa muistiota 14.3 mennessä.

6. Funet-laskutuksen kehittäminen

Edellisessä kokouksessa päätettiin, että CSC valmistelee tammikuun 2006 loppuun mennessä pari vaihtoehtoista hinnoittelumallia. Mallit esitellään työvaliokunnan sähköpostilistalla ja niitä varautuvat kommentoimaan erityisesti maksutyöryhmän jäsenet: Pajari, Liljavirta ja Laaksonen yliopistojen kannalta, Riihimaa AMK-kentän kannalta ja Lamminaho tutkimuslaitosten kannalta. Ehdotus viedään Aapa-kokouksen ja Yliopistojen it-johtajien kokoukseen.

Juha Oinonen esitteli laskutusmuistion tilanteen (Linkki päivittyvään muistioon:
https://info.funet.fi/laskutus/2007-valmistelu/Funet_Hinnoittelumuistio.html)

Keskustelussa toivottiin Aapa-kokousta ja IT-johtajien kokousta varten tiivistettyä 1-2 A4:n esitystä, jossa olisi selkeitä vaihtoehtoislaskelmia. Eri maksuvaihtoehtoja tulisi tarkastella myös 3 - 4 vuoden aikajänteellä.
Voimakkaiden muutosten vaikutusta pitäisi lieventää siirtymäajoilla.
Opm on esittänyt TTS:ssä lisärahoitusta Funet-verkon päivitykseen, mutta sen kohtalo ratkeaa kehysneuvotteluissa. Pitkällä tähtäyksellä on paineita Opm:n suoran rahoitusosuuden pienenemiseen. Korkeakoulujen osalta opm:n tuki pyritään kuitenkin säilyttämään.
Toisen asteen oppilaitosten ja opiskelija-asuntoloiden verkkopalveluihin ei voida käyttää korkeakoulusektorille myönnettyä tukea. Opiskelija-asunnoissa asuvia ei voida myöskään asettaa muualla asuvia parempaan asemaan.

Päätös: CSC valmistelee AAPA-kokoukselle ja IT-johtajien kokoukselle ehdotuksen, jossa volyymilaskutuksen osuutta pienennetään, Funet-yhteisön ulkopuolisille määritellään oma hinnasto, joka ei sisällä opm:n tukea vaan katetta toiminnalle. Uusien palvelujen (esim. valopolut) hinnoittelu toteutetaan periaatteella, että yhteyden tarvitsija maksaa ylimääräiset kustannukset.

Vuoden 2007 maksuperusteet käsitellään työvaliokunnan kokouksessa 4.5.2006.

	

7. Vuosikokouksen hyväksymän työlistan asiat

7.a Funetin tekninen päivä
- Yhteenveto teknisen päivän yhteydessä tehdystä kyselystä sähköpostipalvelujen osalta sisältyi Jari Miettisen esitykseen, ks. kohta 4.

7.b Kansainvälisen yhteistyön koordinointi
- Ks. Janne Kannerin esitys, kohta 3 b.

7.c Funet-yhteisön tukeminen kannanotoilla ja linjapäätöksillä

7.d Työryhmien työn seuranta

7.e Funet-verkon palvelujen laadunseurannan kehittäminen

7.f WLAN-verkkovierailujen edistäminen
Ks. kohta 5

7.g Käyttäjäautentikoinnin sekä HAKA-infrastruktuurin ja sähköisen asioinnin edistäminen
- Uusia HAKA-pilotteja on valittu. Lisätietoja HAKA:n verkkosivulla http://www.csc.fi/suomi/funet/middleware/haka/index.phtml
- HAKA-luottamusverkostoon kuuluu nyt 11 organisaatiota.

7.h VideoFunet-hankkeen kehittymisen seuranta
Ks. kohta 4

7.i Funet-asiakaspohjan laajentaminen
Opiskelija-asuntoloiden verkkoyhteydet. Asiaa käsiteltiin kohdassa 3. Juha Oinosen katsauksen yhteydessä.

7.j Valtionhallinnon tietoturvallisuustyön seuraaminen (VAHTI)

7.k Varayhteyksien kehittäminen
Ks. kohta 6.

7.l Asiakkaiden tasapuolinen kohtelu liityntäyhteyksien kustannuksissa
Ks. kohta 6.

7.m Funet-laskutuksen kehittäminen
Ks. kohta 6.

8. Ilmoitusasiat

- Euroopan metsäinstituutti EFI on eronnut Funetin jäsenyydestä.
- Pekka Linna on aloittanut ammattikorkeakoulujen IT-pääsihteerinä

9. Seuraavat kokoukset

Tiistaina 21.3.2006 klo 9-12 videoneuvotteluna. Siihen mennessä selvitetään syy verkkoyhteyden heikkoon laatuun Lappeenrantaan ja Turkuun.

Torstaina 4.5.2006 klo 10.30 - 16.00 CSC:ssä, neuvotteluhuone Sessio

10. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 11.46