Funet-yhdistys

Työvaliokunnan kokous

Aika: 07.12.2005 klo 9.00 -12.00

Paikka: Videokonferenssina

Läsnä:

Jaakko Riihimaa, Seinäjoen AMK, puheenjohtaja
Kari Karlsson, Ilmatieteen laitos
Ari Kekäläinen, Savonia AMK
Kimmo Laaksonen, TKK
Kari Lamminaho, VTT
Tapani Liljavirta, Helsingin yo
Paavo Moilanen, Oulun yo
Jukka Orajärvi, Oulun seudun amk
Miska Sulander, Jyväskylän yo
Markku Suvanen, Opetusministeriö
Kuno Öhrman, Hanken

Poissa:

Esa Aarnio, Turun yo
Antero Pajari, Lappeenrannan TKK (yliopistojen atk-pääsihteeri)
Timo Pitkäranta, Vaasan AMK

CSC:n edustajat:

Paavo Ahonen, sihteeri
Janne Kanner
Jari Miettinen
Kaisa Haapala

1. Kokouksen avaus, pj Jaakko Riihimaa

Riihimaa avasi kokouksen
Todettiin videoneuvottelun osanottajat.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Pöytäkirja on ollut kommentoitavana työvaliokunnan postituslistalla ja korjattu versio on luettavissa yhdistyksen sivuilla:
http://www.funet.fi/index/FUNET-Club/tvk/TVK-20051011-pk.html

Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja

3. Katsaus Funet-verkon tilaan

- Kotimaan runkoverkko, Kaisa Haapala (pdf-esitys)

- Nordunetin kuituyhteydet, Janne Kanner
Hankkeesta ei ollut uutta kerrottavaa

4. Funet 2008, Janne Kanner

Kanner viittasi esitykseensä Funetin teknisessä päivässä ja kertasi sen pääkohtia.
- Tärkeänä tavoitteena on varautuminen tutkijoiden tarvitsemaan piikkikuormitukseen.
- Kustannustehokkain tapa näyttäisi olevan omien kuituyhteyksien hankinta pitkillä (vähintään viiden vuoden) vuokrasopimuksilla.
- Kokonaiskustannustehokkuuteen pääsemiseksi selvitetään jäsenorganisaatioiden sivutoimipisteet ja niiden väliset yhteystarpeet.
- Uusien suurtehoyhteyksien tarve tuo mukaan uusia yhteistyötasoja, esim. yliopistojen laboratorioita ja laitoksia sekä tutkimuslaitoksia ja niiden sivupisteitä.
- Myös uudet verkkopalvelut kuten käyttäjähallinta ja videoneuvottelut tuovat uusia yhteistyökuvioita.
- Kansainvälisissä yhteyksissä uusia kehityskohteita ovat Venäjän ja Baltian varayhteydet.
- ValtIT:n vaikutusta Funet-palveluun seurataan ja selvitetään mahdollisuus saada sen kautta rahoitusta suurtehoyhteyksiin.
- Laskutus: Tavoitteena on, ettei atk-keskusten osuus Funet-laskutuksesta ainakaan nouse vuoden 2006 tasolta verkon päivityksestä huolimatta. Erityis- ja lisäpalveluille etsitään tarvittaessa muita rahoituslähteitä.

5. Peruspalvelukatsaus, Jari Miettinen (ppt-esitys)

- Keskustelussa toivottiin selkeyttä VideoFunet-sivustossa videoneuvotteluihin liittyvään terminologiaan. Sillan sijasta voisi puhua neuvottelusolmusta ja clientin sijasta asiakaspäätteestä. Laiteratkaisujen ohella sivustossa pitäisi esitellä myös ohjelmistopohjaisia ratkaisuja.
- Lisäksi esitettiin, että Peruspalvelukatsaus tai sen ydinkohdat liitettäisiin mukaan hinnoittelumuistioon.

6. Funet-laskutuksen kehittäminen, Janne Kanner

- Asiasta keskusteltiin IT-päivien yhteydessä Tampereella 2.11.
- Juha Oinosen päivitetty hinnoittelumuistio 2007 luettavissa asiakassivuilla:
https://info.funet.fi/laskutus/2007-valmistelu/Funet_Hinnoittelumuistio.html

Keskustelussa todettiin, että yleisesti ottaen nykyistä maksutasoa pidetään kohtuullisena. Epävarmuutta aiheuttaa hankintalain vaikutus kilpailuttamiseen.
OPM:n kanta on, että Funet on suurimmalta osin valtionhallinnon Inhouse -toimintaa, johon kilpailutusta ei tarvitse soveltaa.
OPM:n rooli on tukea korkeakouluopetusta ja tutkimusta ja sen mukaisesti keskitettyä rahoitusta on tarkoitus jatkaa nykytasolla. Lisärahoitusta esitetään mahdollisesti erillisiin kehityshankkeisiin, esimerkiksi kuituyhteyksien hankintaan.
OPM:n mielestä volyymilaskutuksesta olisi syytä luopua.

CSC on laatinut Funetin kehitysnäkymistä pohjamuistion OPM:lle ja se laitetaan esille Funetin asiakassivuille.

Laskutusta kehitettäessä paineita on alentaa perusmaksua, joka on pienten tutkimuslaitosten kannalta liian korkea.

Volyymiosuuden pienentäminen tehdään usean vuoden siirtymäajalla liian voimakkaiden muutosten hillitsemiseksi.

Hinnoittelumuistioon haluttiin laajempaa peruspalvelujen kuvausta, selkeämpää visiota kehitysnäkymistä muutaman vuoden perspektiivillä, arviota hankintalain kilpailutussäännösten vaikutuksista sekä asiakasmäärittelyä. Lisäksi toivottiin selvitystä perusmaksuun sisältyvistä palveluista ja erikseen laskutettavista palveluista, kuten HAKA ja VideoFunet.

Päätös: CSC valmistelee tammikuun 2006 loppuun mennessä pari vaihtoehtoista hinnoittelumallia. Mallit esitellään työvaliokunnan sähköpostilistalla ja niitä varautuvat kommentoimaan erityisesti maksutyöryhmän jäsenet: Pajari, Liljavirta ja Laaksonen yliopistojen kannalta, Riihimaa AMK-kentän kannalta ja Lamminaho tutkimuslaitosten kannalta. Ehdotus viedään Aapa-kokouksen ja Yliopistojen it-johtajien kokoukseen.

7. Vuosikokouksen hyväksymän työlistan asiat

7.a Funetin tekninen päivä

 Paavo Ahonen esitti raportin teknisestä päivästä. (ppt-kalvo)

7.f WLAN-verkkovierailujen edistäminen

Teknisen päivän yhteydessä jaettiin 16 kpl OpenSpark -tukiasemia.
Ari Kekäläinen kiinnitti huomiota siihen, että kyseisen tukiaseman kytkeminen Funet-verkkoon avaa pääsyn verkkoon muillekin kuin Funet-organisaatioiden nimetyille käyttäjille.
Kekäläisen mukaan OpenSparkin Radius-tunnistus on ristiriidassa Funetin teknisen päivän esityksen kanssa, jossa suositeltiin siirryttäväksi 802.1x -tunnistuksen käyttöön.
Jari Miettinen totesi, että tukiasemien jakamisen perusteena oli niiden Eduroam -valmius, eli ne avaavat verkon käyttöoikeuden ulkopuolisille vastavuoroisuusperiaatteella. 802.1x -tunnistukseen ei voida siirtyä kovin nopealla aikataululla.
Liljavirta kertoi Helsingin yliopiston ottaneen OpenSpark-tukiaseman tutkittavaksi mm. Eduroam-valmiuden vuoksi.

Päätös: Työryhmä Kanner, Jari Miettinen, Kekäläinen valmistelevat seuraavaan kokoukseen mennessä tarkennetun ohjeistuksen OpenSpark-tukiasemien kytkemisestä Funet-verkkoon.

7.g Käyttäjäautentikoinnin sekä HAKA-infrastruktuurin ja sähköisen asioinnin edistäminen

HAKA-pilottien hakuaika on alkanut. Lisätietoa löytyy CSC:n HAKA-palvelun www-sivulta.
Yliopistojen käyttäjistä 2/3 on palvelun piirissä. AMK-puolella osuus on noin 5 prosenttia.
CSC:n ylläpitämistä Shibboleth-palveluista erityisesti kirjastopalvelimien käyttö on suosittua. Muista palveluista suosituimmat ovat erilaisten oppimisalustojen käyttö. Hallinnon ASP-sovellukset ovat tulossa Shibboleth-autentikoinnin piiriin. Suomen Akatemia ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö ovat liittymässä kumppanuussopimukseen. Savonia ammattikorkeakoulu liittyy sopimukseen vuoden 2005 aikana.

7.h VideoFunet-hankkeen kehittymisen seuranta

Asiaa käsiteltiin Jari Miettisen esityksessä (kohta 5).

7.j Valtionhallinnon tietoturvallisuustyön seuraaminen (VAHTI)

Uusi julkaisu: Tietoturvapoikkeamatilanteiden hallinta ilmestynyt ja on saatavilla pdf-muodossa verkosta.

7.k Varayhteyksien kehittäminen

Sisällytetään vuoden 2007 verkkopäivitykseen

7.l Asiakkaiden tasapuolinen kohtelu liityntäyhteyksien kustannuksissa

Huomioidaan hinnoitteluperusteiden muutoksessa.

7.m Funet-laskutuksen kehittäminen

Ks. kohta 6.

8. Ilmoitusasiat

- AMK-pääsihteerin valinta
Valituksi on tullut Pekka Linna. Hän aloittaa tehtävässään vuoden 2006 alussa.

9. Seuraavat kokoukset

Päätettiin seuraavien kokousten ajankohta ja muoto.
Tiistaina 31.1.2006 klo 9-12 videoneuvotteluna
Tiistaina 21.3.2006 klo 9-12 videoneuvotteluna
Torstaina 4.5.2006 klo 10.30 - 16.00 CSC:ssä, neuvotteluhuone Sessio

10. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 11.45