FUNET-YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Aika: Keskiviikko 2.6.2005 klo 12:00 - 16:00

Paikka: Life Science Center, Espoon Keilaniemi, Keilaranta 14, Iso auditorio.

Läsnä:

CSC:n osanottajat:

Kokousta seurattiin lisäksi verkon välityksellä 12 eri pisteestä.

Ennen kokouksen alkua CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koski toivotti osanottajat tervetulleiksi CSC:n uuteen toimitaloon ja kertoi muuton vaikutuksesta CSC:n toimintaan.

1. Kokouksen avaus

Työvaliokunnan puheenjohtaja Jaakko Riihimaa avasi kokouksen.

Järjestäytyminen:

2. Funet-katsaus

2.1. Yleiskatsaus Funet-palveluun Janne Kanner (ppt-esitys)

Kannerin esittämät ppt-kalvot ja muut vuosikokouksessa pidetyt esitykset löytyvät Funetin asiakassivuilta: https://info.funet.fi/yhteistyo/funet-yhdistys/. Pääsy sivuille vaatii käyttäjätunnuksen, jonka saa CSC:n user managerilta (usermgr@csc.fi).

Kauden 2005-2006 aikana eräs painopistealue on liityntäyhteyksien kehittämään. Tavoitteita ovat mm. sivutoimipisteiden liityntäyhteyksien helpottaminen, eri jäsenorganisaatioiden tasapuolisempi kohtelu ja varayhteyksien kehittäminen. AMK-jäsenille on tulossa lisää joustavuutta sallia toisen asteen oppilaitosten liikenteen salliminen.

2.3 Ulkomaan yhteydet Janne Kanner (ppt-esitys)

Nordunet on yhteispohjoismainen hanke, joka tarjoaa kaikkien pohjoismaiden tutkimusverkoille ulkomaanyhteydet, tukee verkon ja sen palvelujen kehitystyötä sekä tarjoaa yhteisen kanavan osallistua kansainväliseen yhteistyöhön riittävällä painoarvolla. Nordunetissa on menossa verkkoinfrastruktuurin päivityshanke, jonka tavoitteena on hankkia omat kuituyhteydet tarvittavine reititinlaitteistoineen Pohjoismaiden pääkaupunkien välille. Yhteydet on tarkoitus vuokrata pitkillä sopimuksilla. Alkuinvestoinnin jälkeen kapasiteetin lisääminen on joustavaa ja kustannustehokasta verrattuna operaattorilta hankittaviin yhteyksiin verrattuna. Kustannuskehitys pystytään ennakoimaan paremmin ja pysytään kansainvälisen teknologiakehityksen tasalla. Käyttäjille pystytään tarjoamaan uusia verkon käyttötapoja ja mahdollisuus kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön.

2.3. Kotimaan yhteydet Oinonen, Juha (ppt-esitys)

Verkon käytettävyys on ollut pääosin erinomainen. Katkojen määrä on keskimäärin alle 10 min/kk organisaatiota kohti. CSC:n muutto on sujunut pääosin hyvin, vaikka aikataulujen "elämisen" vuoksi katkoista on päästy ilmoittamaan melko myöhään. Muuton valmistelu on sitonut henkilöresursseja ja lykännyt uusia kehityshankkeita, joita päästään käynnistämään lomakauden jälkeen. Nykyinen runkoverkkosopimus jatkuu syksyyn 2007. Seuraavalla päivityskierroksella pyritään lambda-yhteyksien tarjoamiseen ainakin alueellisiin keskuksiin. - liityntäyhteydet. Seuraavan vuoden aikana selvitetään varayhteydet sekä tutkimuslaitosten liityntäyhteydet.

2.4. Peruspalvelut ja tietoturvapalvelut Miettinen, Jari (ppt-esitys)

Funet-perussopimukseen kuuluvat seuraavat verkon palvelut: Varanimipalvelu, Sähköposti, Newssien välitys ja newssien luku pienille organisaatioille, Ftp-palvelin NIC, Cert-toiminta, joka välittää tietoa tietoturvaongelmista sekä puitesopimukset akateemisista ohjelmistolisensseistä (mm. Microsoft ja F-secure). Palveluihin sisältyy neuvonta ja koulutus.

2.5. Monimediapalvelut Savolainen, Vesa (ppt-esitys)

Funet-palveluun kuuluu oma videoneuvottelusilta ja tuki VRVS-videoneuvotteluille. CSC koordinoi videoneuvotteluryhmän toimintaa ja tarjoaa Access Grid -yhteyttä, joka on ns. high end -videokonferenssijärjestelmä kansainvälisten kokousten välittämiseen. Sisältötuotannon alueella tarjotaan tallennustilaa materiaalin jakeluun ja säilytykseen, asiantuntijapalveluita ja yhteistyöhankkeita.

3. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö

3.1. P2P-liikenteen rajoittaminen Riihimaa, Jaakko (kannanotto)

Esiteltiin kannanotto P2P-liikenteestä. Se on luettavissa Funet-yhdistyksen julkisilla sivuilla vuosikokousaineiston yhteydessä.

3.2. Mustan kuidun tarjonnan edistäminen Riihimaa, Jaakko (kannanotto)

Esiteltiin kannanotto valokuituinfrastruktuurin edistämisestä Suomessa. Kannanotto on tarkoitus lähettää Liikenne- ja viestintäministeriön laajakaistatyöryhmälle. Kannanotto on luettavissa Funet-yhdistyksen julkisilla sivuilla vuosikokousaineiston yhteydessä.

3.3. WLAN roaming-pilotin jatko Oinonen, Juha (ppt-esitys)

Eduroam-palvelun julkistaminen Pilot-hankkeeseen on liittynyt n. 20 organisaatiota. Lisäksi mukana on Funet-yhteisöön kuulumattomia toimijoita. Palvelu tuotteistetaan ja liitetään osaksi kansainvälistä Eduroam-verkkovierailua. Keskustelussa tiedusteltiin viranomaisten kantaa käyttäjien tunnistamiseen. Eduroam edellyttää pääsynvalvojaa tunnistamaan käyttäjän. Funetin sivuilla on luettelo Eduroam-partnereista, mutta peittoaluekarttaa ei nykytiedoilla pystytä tuottamaan,

3.4. HAKA-luottamusverkoston rakentaminen Pispa, Jussi-Pekka

Luottamusverkoston julkistus Luottamusverkosto muodostuu sopimukseen liittyneistä osapuolista, jotka hyväksyvät vastavuoroisesti käyttäjin autentikoinnin verkon kautta kotiorganisaatiossa. Autentikoitu käyttäjä pääsee oikeuksiensa puitteissa käyttämään yhteisiä palveluja. Kukin korkeakoulu ylläpitää omien käyttäjiensä tietoja ja tunnistaa käyttäjän. Palvelun tarjoaja päättää käyttöoikeuksista käyttäjän profiilitietojen perusteella. Luottamusverkostossa ovat mukana Tampereen teknillinen yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Åbo Akademi, Helsingin yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Ensimmäiset yhteiset palvelut ovat FinELibin Nelli-portaali, Joustavan opiskelu oikeuden (JOO) selvittäminen, joidenkin oppimisalustojen käyttö sekä HY:n WLAN verkkovierailu henkilökunnalle. Verkostoon voivat liittyä myös palveluntarjoajat, esimerkiksi Valtionkonttori Travel- matkalaskuohjelmalla. CSC toimii operaattorina ja tarjoaa palvelun keskitetyt osat. Sopimuksen edellytyksenä on organisaation oman käyttäjähallinnon saattaminen kuntoon. Halukkaille ollaan järjestämässä koulutusta. Mukaan voi liittyä myös osittaisratkaisuin, mutta toivottavaa on saada organisaation koko käyttäjäkunta keskitetyn käyttäjähallinnan piiriin.

3.5. VideoFunet-hanke Paakkanen, Mika (ppt-esitys)

Mika Paakkanen esitti hankkeen tilannekatsauksen etäluentona Oulusta. Hanke on käynnistynyt CSC:n ja IT-Pedan aloitteesta. OPM on rahoittanut hanketta vuodeksi 2005. Tavoitteena on luoda palvelukonsepti, johon tukeutuen voi järjestää Funetin laajuisen opetustilanteen tai verkostokokouksen ilman syvällistä teknistä asiantuntemusta. Hankkeessa tuotetaan palvelusivusto: http://video.funet.fi, jonka kautta on tarjolla opastusta ja yhteystietoja. Uutena palvelumuotona on kehitteillä Gatekeeper-palvelu, joka on videoneuvottelujen nimipalvelu. Tavoitteena on rakentaa maailmanlaajuinen hierarkkinen hakemistorakenne, jossa CSC:llä olisi Suomen maakohtainen gatekeeper ja suurimmilla yliopistoilla sen alla omat gatekeeperit.

4. Opetusministeriön puheenvuoro Suvanen, Markku

OPM tukee jatkossakin Funet-toimintaa. Opm:n osuus on noin 50 % käyttökustannuksista. Lisäksi Opm tukee verkon kehittämishankkeita. Funet-tuki sisältyy OPM:n vuosien 2006-2008 TTS:ään. VM:n tiukan budjettikehyksen vuoksi vuodelle 2006 ei ole näköpiirissä kasvua budjettimäärärahassa. Nordunetin kuituinfran käyttöönottokustannuksia voidaan tasoittaa tuleville vuosille.

5. Laskutus

5.1. Vuoden 2006 kustannukset Linna, Pekka

5.2. Laskutusjärjestelmän muutokset Linna, Pekka

5.3. Ennakkoarvio vuoden 2006 laskutuksesta Linna, Pekka

Pekka Linna selosti alustavaa laskelmaa vuoden 2006 laskutukseksi. Laskutusperusteita on tarkistettu pienentämällä ulkomaan liikenteen kustannusosuutta noin 40 prosenttiin ja perusmaksu 3000 euroon. Muutosvaikutusta on laimennettu leikkaamalla yli 10 prosentin muutokset maksuissa suuntaan tai toiseen. Keskustelussa toivottiin vielä selvitettävän eri muutosvaihtoehtoja. Eri jäsenryhmiä tulee kohdella tasapuolisesti. Laskutus ei saisi johtaa ei-toivottuihin sivuvaikutuksiin, esim. resurssien vajaakäyttöön liikennerajoitusten vuoksi. Päätettiin, että työvaliokunta, täydennettynä asiasta kiinnostuneilla jäsenorganisaatioiden edustajilla, antaa muutoksista oman lausuntonsa.

6. Vuosikokousasiat Kokouksen pj.

6.1. Työvaliokunnan toimintaraportti Riihimaa, Jaakko

(Toimintaraportti) Riihimaa esitteli työvaliokunnan toimintaraportin, joka hyväksyttiin

6.2. Kannanotot (Kuitukannanotto, P2P) Riihimaa, Jaakko

Hyväksyttiin edellä kohdissa 3.2 ja 3.3 esitellyt kannanotot

6.3. Toimintakauden 2005/2006 tehtävät Riihimaa, Jaakko

(Työsuunnitelma) Riihimaa esitteli työvaliokunnan työsuunnitelman, joka hyväksyttiin keskustelun jälkeen. Vuoden 2006 laskutuksen osalta päätettiin, että jäsenistö voi lähestyä Pekka Linnaa tutustuttuaan jaettuihin ensi kauden kustannusennusteisiin. Saatu palaute ohjaa jatkotoimia. Uusi työvaliokunta valmistautuu perustamaan työryhmän, joka vielä kesän aikana tarvittaessa käsittelee asiaa. Työryhmään voi ilmoittautua työvaliokunnan ulkopuolella ilmoittamalla siitä Pekka Linnalle. Lopullinen laskelma pyritään CSC:stä toimittamaan asiakkaille mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään syyskuussa 2005. Selvitetään tarvetta lieventää Funet-organisaatioiden kriteereitä mm. suhteessa yritysten tutkimuslaitoksiin, joilla on yhteistyötä nykyisten jäsenorganisaatioiden kanssa. Selvitetään tarve perustaa tekninen työryhmä työvaliokunnan rinnalle.

6.4. Työvaliokunta kaudeksi 2005/2006 Riihimaa, Jaakko

Työvaliokuntaan kaudeksi 2005/2006 valittiin seuraavat henkilöt:

Työvaliokunnan sihteerinä Jatkaa Paavo Ahonen CSC:stä. Muita CSC:n henkilöitä osallistuu työvaliokunnan toimintaan vastuualueidensa mukaisesti.

6.5. Muut asiat Riihimaa, Jaakko

Ilmoitusasiana merkittiin tiedoksi, että työvaliokunta pitää järjestäytymiskokouksen välittömästi vuosikokouksen päätyttyä.

7. Kokouksen päättäminen Kokouksen pj.

Riihimaa päätti kokouksen klo 15.59