FUNET-KLUBIN VUOSIKOKOUS

Aika               Keskiviikko 2.6.2004 klo 12:00 - 15:45

Paikka           Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, Arkadiankatu 22, auditorium Futurum

 

 

1. Kokouksen avaus

Lars Backström kokoonkutsujana avasi kokouksen, hänet valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

Todettiin FUNET:n täyttävän 20 vuotta kuluvan vuoden aikana, OpM:n työryhmä alkoi toimia vuoden 1984 alkupuolella.

 

2. FUNET-katsaus

FUNET:n edustajat tekivät katsaukset Funet-verkon kannalta tärkeisiin tapahtumiin (kohdat 2.1. – 2.6.).

 

2.1. Runkoverkon päivityshanke (Oinonen)

Juha Oinonen esitteli runkoverkon päivityshanketta, johon on sisältynyt mm. 2 x T320 yhteyksien käyttöönotto talvella 2003-04 sekä samalla 10 gigan ulkomaanyhteyden rakentuminen.

Esiteltiin Funetin odotettavissa oleva muutto keväällä 2005 ja sen mahdollisia vaikutuksia.

Linjauksia runkoverkon päivityksestä:

-         käyttöönoton ensimmäinen vaihe samankaltainen kuin nykyinen

-         gigaethernet optio aiempaa vahvemmin, ATM-yht. ei päivitetä

-         tavoitteena kaksi sopimuskumppania (kuusi jätti tarjouksen)

-         sopimuksissa AMK-yhteydet, päivitysoptio teknisin perustein 1 gigan yhteyksiin

-         tietoja osoitteessa http://info.funet.fi

-         kuituyhteydet eri aikataululla, välille Helsinki – Tampere, siellä mahd. kolme toimittajaa.

 

2.2. Peering-politiikka (Oinonen)

Oinonen esitteli Ficix:n sääntöjen muutoksen. Muutoksessa Peering-politiikan tarve korostuu, koska siitä saadaan mahdollisesti tarvittaessa päätöksille selkänojaa. Vuosikokoukselle on laadittu asiaa koskeva kannanotto (kokouksen kohdassa 9.2). Todettiin, että jatkossa kannanotto ohjaa toimintaproseduuria ja proseduuri vastavuoroisesti tarvittaessa tulkintaa.

 

2.3. Verkkotunnuspolitiikan päivittäminen (Kanner)

Kanner kävi aluksi läpi esittelyn seuraavista Internet-peruspalveluista:

- FUNET Cert –tietoturvapalvelut (tietoturvatilanne on heikentynyt; jo kesäkuussa rikkomusten määrä sama kuin koko edellisenä vuotena ja virustapausten oletetaan kahdeksankertaistuvan edellisestä vuodesta vuoden 2004 aikana)

- Sähköpostin varareitityspalvelu

- Uutisryhmäpalvelu

- WWW-proxy (toiminta lakkautetaan 31.12.04)

- Nimipalvelut

 

Varsinaisen verkkotunnuspolitiikan osalta todettiin, että FUNET-organisaatio voi hakea useampia verkkotunnuksia, mutta suosituksena on käyttää vain .fipäätteisiä tunnuksia.

IP-osoitteiden käänteisnimipalvelun on osoitettava organisaation pääasialliseen verkkotunnukseen. Varanimipalvelun tulee olla pystyssä ennen rekisteröintiä.

Suositellaan (yhteneviä) organisaatiokohtaisia verkkotunnuspolitiikkoja, mallina voisi olla esim. TKK:n laatima, jota voidaan tarkentaa.

 

2.4. Postipalvelinuudistus (Sylvander)

Todettiin, että mailbackup.funet.fi poistuu käytöstä ensi syksyyn mennessä. Nykyinen järjestelmä on tukkeutunut mm. roskapostin ja virusten aiheuttaman liikenteen takia.

Uusi varapostijärjestelmä on käytännössä tarkoitettu pienille organisaatioille. Edellyttää omaa julkista postipalvelinta ja kohtuullisen vähäistä liikennettä, arviona n. 50.000 viestiä per vrk.

 

2.5. Vuoden 2005 kustannukset (Sadeniemi)

Liikenteen kasvu on hidastunut. Kotimaan yhteyksien osalta verkon kulut ovat ennallaan, huoltohinnoissa on hieman kasvua.

Ulkomaan liikenteen osalta NordUnet ennustaa hienoista hintojen nousua.

Muut kulut (verkon turvatason nosto, HAKA, uudet tilavuokrat) kasvavat.

Maksuihin vuodelle 2005 on odotettavissa keskimäärin 5-10 % kasvu, OpM:n osuuden odotetaan säilyvän 50% tasolla. Laskutuskaavaan vuodelle 2006 voi olla muutospaineita, koska liikenteen volyymiosuus on tarkoitettu kuvaamaan ulkomaanyhteyksien osuutta kustannuksista, ja liikenteen rakenne (liikenteen suunta) on muuttunut viime aikoina.

 

2.6. Muuta

CSC on rekisteröinyt FUNET-tavaramerkin.

CSC muuttaa keväällä 2005 uusiin tiloihin, asian esittely sisältyi edellisiin kohtiin.

Tj. Matti Ihamuotila jää eläkkeelle. Hänen työtään jatkaa tekn. tri Kimmo Koski.

 

3. Palvelinvarmenteiden yhteishankinta (Linden)

Esimerkiksi HAKA-infratruktuuri edellyttää palvelinvarmenteiden käytön kehittämistä. CSC on neuvotellut yhteisen palvelinvarmenteiden puitesopimuksen aikaansaamisesta, mihin jäsenorganisaatiot voisivat liittyä. Liittyminen tulee olemaan vapaaehtoista. Aikataulu sopimuksen saamiselle on syksyyn 2004 mennessä.

Jäsenorganisaatioiden tulisi miettiä asian hoitamista omilla tahoillaan, ja nimetä käytännön varmenneasioita hoitamaan vastuuhenkilö.

 

4. WaveLAN roaming –pilotti (Oinonen)

Oinonen esitteli tapahtumat vuoden 2004 alkuvuoden osalta:

-         alkuvuonna Radius-pilotti

-         eri kokeiluissa mukana Tampere, Vaasa, Seinäjoi, Oulu, Turku

-         Sibboleth-pilotti käynnistynyt

-         CSC-TTY tutkimussopimus päättyy, mutta asia ollaan organisoimassa siten, että koordinointivastuu olisi CSC:lla, teknisestä toteutuksesta (Radius) tehty sopimus

Esittelyn ja keskustelun pohjalta todettiin jatkossa tarvittavan mm. seuraavia toimenpiteitä:

-         paikallisten WLAN/public access –verkkojen kehittäminen ja vakiinnuttaminen

-         verkkovierailutekniikoiden kehitystyö ja seuranta, esim. Sibboleth, 802.1X

-         kootaan hyviä käytäntöjä, standardointi

-         seurataan ja osallistutaan kv-yhteistyöhön (GN2/JRA5, Joint research activity 5)

-         raportoidaan/linjataan uudelleen kesällä 2005

 

5. VideoFUNET-hanke (Tiihonen)

Tiihonen esitteli videoneuvotteluhanketta, jonka tavoitteena on luoda 2005 vuoden loppuun mennessä palvelukonsepti, jolla korkeakoulun henkilöstön edustaja voisi järjestää opetustilanteen tai kokouksen FUNET:n laajuisesti ilman suurta teknistä taustatietoa.

 Ohjausryhmässä on edustettuina tällä hetkellä keskeiset, hankkeeseen sitoutuneet toimijat yliopistomaailmasta. Projektipäällikkö hankkeelle on tarkoitus valita kesän 2004 aikana.

Todettiin, että em. lisäksi Tiihonen dokumentti VideoFUNETHankeversio1.doc löytyy osoitteesta 

http://www.funet.fi/index/FUNET-Club/kokous0406/

 

6. Ei toivotun liikenteen rajoittaminen.

Miska Sulander Jyväskylän yliopistosta esitteli yliopistonsa kokemuksia ja käytäntöjä ei toivotun liikenteen rajoittamiseksi.

Esityksen taustamateriaali löytyy Funet-asiakassivuilta.

 

7. Sähköpostin käsittelysäännöt.

Krister Sarlin esitteli yliopistojen työryhmän työtä. Asiaa koskevat ohjeet on tarkoitus saada kesäkuun 2004 aikana levitykseen.

(Ohjeita löytyy esim. osoitteesta http://www.yliopistojentt.fi/ )

 

8. Opetusministeriön puheenvuoro (Suvanen)

Suvanen kuvasi puheenvuorossaan FUNET:n toiminnan kehittymistä vuodesta 1983, jolloin syksyllä aloitettiin valmistelutyö. Matti Ihamuotila toimi johtoryhmän puheenjohtajana, kun varsinainen FUNET toiminta alkoi 1984.

Perusrakenteet ovat pysyneet, vaikka jatkuvasti muutoksia onkin tapahtunut. Myös jatkossa FUNET:n rooli on OpM:n suunnitelmissa tärkeä. FUNET on mainittu ministeriön useissa kehittämisasiakirjoissa. Myös kansainvälisessä toiminnassa FUNET on esillä mm. NordUnet:n ja ENP:n (opetusverkkojen kansallisten rahoittajien ryhmä) asioissa. EU:n panostus opetusverkkoihin on kasvanut, nyt kuudennessa puiteohjelmassa kokonaisrahoitus on n. 300 MEur.

9. Vuosikokousasiat

Kokousmateriaalista verkkotunnus ja peering -kannanotot sekä työvaliokunnan toimintaraportti ja toimintasuunnitelma löytyvät verkossa klubin sivuilla http://www.funet.fi/index/FUNET-Club/kokous0406/

9.1. Työvaliokunnan toimintaraportti

Esitettiin (Riihimaa) työvaliokunnan toimintaraportti kuluneelta toimintakaudelta. Toimintaraportti hyväksyttiin.

 

 9.2. Kannanotot / Verkkotunnus, peering

Esitettiin peering-kannanotto (Backström) ja se hyväksyttiin.

Esitettiin verkkotunnus-kannanotto (Kanner) ja käytiin asiasta keskustelu. Mitään varsinaisia uusia muotoiluehdotuksia ei esitetty, joten kannanotto hyväksyttiin.

 

9.3. Toimintakauden 2004/2005 tehtävät (Backström)

Käytiin läpi toimintakauden tehtävät 2004-toimintasuunnitelma -dokumentin mukaisena ja hyväksyttiin ehdotus.

 

9.4. Työvaliokunta toimintakaudeksi 2004/2005

Todettiin, että Lars Backström ja Krister Sarlin eivät ole käytettävissä uudelle toimikaudelle.

Valittiin työvaliokuntaan Backströmin tilalle Tapani Liljavirta, HY sekä lisäksi Miska Sulander (Jyväskylän yo). Yo-pääsihteeri Tuomo Myllysen ohella valittiin työvaliokuntaan myös uusi yo-pääsihteeri Vesa-Matti Tolonen (Lapin yo, pääsihteeri 1.4.05 alkaen).

Työvaliokunnan ensimmäisen kokouksen koollekutsujaksi valittiin Jaakko Riihimaa.

 

 9.5. Muut asiat

Ei ollut.

 

10. Kysymys- vastaussessio (Oinonen)

Etukäteen ei Oinoselle ollut saapunut kysymyksiä, mutta keskustelussa käytiin läpi mm. varayhteyspalveluiden tilanne.

Kanner toivoi enemmän palautetta kentältä FUNET:n päin.

11. Kokouksen päättäminen

Lopuksi lausuttiin kiitokset työvaliokunnan jäsenille, Klaus Lindberg piti kiitospuheenvuoron Matti Ihamuotilan puolesta. Päätettiin kokous klo 15.45

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jaakko Riihimaa

Työvaliokunnan sihteeri