FUNET-KLUBIN VUOSIKOKOUS

Aika Tiistai 11.6.2002 klo 12:00 - 15:45
Paikka Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, Arkadiankatu 22, auditorium Futurum

1. Kokouksen avaus

Lars Backström kokoonkutsujana avasi kokouksen.

2. Funet-katsaus

Markus Sadeniemi ja Juha Oinonen tekivät katsauksen Funet-verkon kannalta tärkeisiin tapahtumiin.

Sadeniemi: esitys

Yhteyksien osalta uusi asia oli KPNQwestin konkurssi, joka vaikuttaa myös Funetin yhteyksiin USA:n osalta. Tilapäisratkaisuna on Sprint + Telia.

Kustannusten osalta kuluva vuosi on sujunut suunnitelmien mukaan. Ensi vuonna kotimaan huoltokulut näyttäisivät olevan kasvussa, Pohjoismaat ja Eurooppa ennallaan. USA:n tilanne on toistaiseksi epäselvä KPNQwestin takia. Ensi vuoden maksut kiinnitetään syyskuussa, perustana liikennemittaukset loka-, marras- sekä helmi-huhtikuulta.

Liikennemäärien kasvu on ollut huolestuttava, etenkin kun liikennettä näyttävät aiheuttavan Gnutellan, ja Napsterin tyyppiset asiat. Jäsenistöä kehotettiin tarkkailemaan omaa tilannettaan.

Oinonen: esitys

IPv6:n osalta todettiin taktiikka, jonka mukaan osoitteita jaetaan halukkaille, toistaiseksi ei mitään suurta ryntäystä ole todettu.

QoS asiaa Funet-verkossa selvitellään. Verkon laitteissa on hyvä tuki, pilotti käynnistyy syksyllä 2002.

Euroopan tutkimusverkkojen yhdistyksen TERENAn jäsenyys on siirtynyt OpM:ltä CSC:lle.

Spammipostien osalta on aiemmin jouduttu luopumaan yhteisestä (ilmais)palvelusta. Nyt kokeiltu (talokohtaista) suodatusta RBL-tietokannalla. Sisältöfiltteröinti todettiin ongelmalliseksi, koska ratkaisut ovat teknisesti paikallisia ja raskaita, ja hallinnon kannalta siihen tulisi olla vastaanottajan lupa.

Todettiin varayhteyksien ja lisäyhteyksien periaatteet, jotka on kuvattu liitemuistioissa.

3. Opetusministeriön puheenvuoro

Johtaja Sakari Karjalainen OpM:n koulutus- ja tiedepolitiikan osastolta, tiedepolitiikan yksiköstä käytti eEurope -ohjelmaa ja sen tavoitteita esittelevän puheenvuoron.

4. Videoneuvottelut verkossa

Atk-suunnittelija Jussi Talaskivi piti katsauksen videoneuvotteluyhteyksien käytöstä ja niihin liittyvistä yhteisesti sovittavista asioista kuten käytettävistä protokollista ja osoitekäytännöistä.

Puheenvuoro toteutettiin videoneuvotteluyhteytenä Jyväskylästä.

Backström totesi, että työvaliokunta on käyttänyt IP-pohjaista videoneuvottelua kahdesti kokouksissaan hyvällä menestyksellä. On myös esitetty, että vuosikokoukseen voisi osallistua videoneuvotteluna, mutta sen toteutuksen suhteen arvioitiin olevan liian paljon kokousteknisiä ongelmia.

5. HSTYA-hankkeen jatkohankkeet

Janne Kanner esitteli HSTYA-projektin jälkeiset hankkeet (HAKA ja KATO) ja niihin liittyvät suunnitelmat.

6. IPv6-tilanne

Jukka Orajärvi (Oulun AMK) esitteli Ipv6 -tilannetta.

Toimintakauden aikana on käynnistynyt 6NET-projekti, jonka tavoite on Euroopan laajuinen tutkimusverkko. Mukana ovat Suomesta olleet CSC sekä Oulun yo ja Oulun AMK

7. Vuosikokousasiat

Toimintaraportti

Lars Backström esitteli työvaliokunnan (TVK) toimintakertomuksen. Työvaliokunta kokoontui 4 kertaa, joista 2 kertaa videoneuvotteluna. Käytiin läpi TVK:N tehtävälista.

Vara- ja lisäyhteydet

Osmo Laaksonen ei ollut paikalla, joten Lars Backström esitteli paperin. Käydyssä keskustelussa todettiin että varayhteyksillä voidaan pyrkiä joko asiakaslaitteen, yhteyden tai PoP-laitteen/pisteen kahdentamiseen. Eri lähtökohdat johtavat erilaisiin ratkaisuihin. Asia eri vaihtoehtoineen päätettiin pitää TVK:n työlistalla.

Musta kuitu

Jaakko Riihimaa alusti aiheesta aiemmin. Lars Backström esitteli TVK: tekemää työtä. Tilanne on eri paikkakunnilla kovasti erilainen. EU:n eEurope-ohjelman myötä tulee julkishallinnolle painetta järjestää esim. koulutussektorin yhteydet kuntoon.

TVK:n ehdotus lausunnoksi palautettiin vielä TVK:lle viimeisteltäväksi. Viimeistelty lausunto toimitetaan eri kanavia pitkin eteenpäin, ja "työversiot" pidetään oman päätöksenteon tueksi.

E.164

Talaskivi alusti aiheesta aiemmin päivällä.

Keskusteltiin ehdotuksesta ja organisaatioiden olemassa olevista numeroinnoista.

Päätettiin hyväksyä ehdotus Talaskiven ehdottamassa korjatussa muodossa. CSC järjestää hyväksytyn numeroinnin nähtäville Funet-TV:n sivuille.

http://tv.funet.fi/tekniikkaa/videoneuvottelu/zone-ehdotus.html.fi

Liikenteen kasvu

Käytiin keskustelu asiasta. Jokaisen tulee selvittää oman organisaation osalta tilanne sekä teknisesti että hallinnollisesti. CSC vastaa asiasta Funet-runkoverkon osalta. Käyttösääntöjen yhdenmukaista päivittämistä varten perustetaan työryhmä.

Työvaliokunnan tehtävät 2002/2003

LB esitti aiempaan tehtävälistaan perustuvan ehdotuksensa:

Hyväksytiin LB:n ehdotus seuraavin lisäyksin:

LB painotti että asioita voi TVK:lle ehdottaa pitkin toimikautta.

Työvaliokunnan 2002/2003 kokoonpano

TYövaliokunnan kokoonpano kaudella 2002-2003 on Lisäksi työvaliokunnan työskentelyyn osallistuu asiantuntijana: sekä CSC:n Funet-asioita hoitavat henkilöt tarpeen mukaan.