FUNET-KLUBIN VUOSIKOKOUS v.2001           KOKOUSMUISTIO

Aika        Keskiviikko 6.6.2001 klo 12:15 - 16:00  
Paikka      Helsingin yliopiston luentosali A 516,
           
Teollisuuskatu 23, Helsinki 51  

Kokouksen avaus

Työvaliokunnan puheenjohtaja Lars Backström avasi kokouksen ja toivotti läsnä olevat tervetulleeksi Funet-klubin kuudenteen vuosikokoukseen sekä nimesi kokouksen sihteeriksi Paavo Moilasen.

FUNET-2001-tilannekatsaus

Klaus Lindberg esitteli (ks. lisätietoja)

1)projektin aikataulun, jonka mukaisesti runkoverkon käyttöönotto ja vanhojen purku alkoi 1/2001 ja uusien korkeakouluyhteyksien rakentaminen 2-6/2001.

2)projektin tavoitteen: superPOP-reitittimet ja liityntäverkon sekä

3)tilanteen 6/2001: Loput 2,5 Gbps yhteydet valmistuvat kesän aikana. Multicast siirtyy piakkoin myös runkoverkkoon. AMK-yhteydet ovat rakenteilla: 3 valmista, loput valmistuvat elokuussa. Verkon ylläpitoa koskeva suunnitelma on CSC:llä olemassa. Sen ja palvelukuvauksen hiominen tulee uuden työvaliokunnan yhdeksi tehtäväksi.

ADSL-kokeilu

Juha Oinosen ollessa matkoilla kokeilua esitteli Klaus Lindberg. Soneran ja CSC:n välillä on allekirjoitettu puitesopimus ja pilottipaikkakunnilla tekniikan toimivuutta on kokeiltu. Syksyllä tehdään yhteenveto kokeilusta ja arvioidaan mallin soveltuvuutta laajaan tuotantokäyttöön. Käyttöpolitiikka on Funet-organisaation asia. Hinnoittelu on vielä auki.

Todettiin, että vastaava puitesopimus voidaan tehdä muidenkin operaattoreiden kanssa, mutta Sonera on useimpia korkeakouluja kiinnostava sopimuskumppani, koska opiskelijoita voi olla ympäri maata.

FUNET – tilannekatsaus

Markus Sadeniemi totesi CSC:n johtoryhmän, hallituksen ja  tutkimuksen ja opetuksen asiantuntijaryhmän uudet kokoonpanot ja esitteli CSC:n syksyllä 2000 uudistetun organisaation.

Tietoliikennekustannukset ovat ulkomaanliikenteen osalta laskeneet ja kotimaanliikenteen osalta nousseet. Maksujen korotuksiin ei ole painetta. Laskutuskaava uudistuu. Myös nykyisestä 2 kertaa vuodessa tapahtuvasta laskutuksesta siirrytään uuteen korkeakoulujen kanssa erikseen sovittavaan käytäntöön.

Funet 2001-projektin lisäksi menossa useita muita  mm. virtuaaliyliopistohankkeeseen ja IPv6:n liittyviä kehittämis-hankkeita.

Funetin jäsenkunnassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia.

NORDUnetissa sisään tuleva liikenne on kasvanut 100% viimeiset 4 vuotta. Liikenne ulospäin on ollut sisään tulevaa pienempää, mutta saavuttaa pian tulevan liikenteen määrän.

Euroopan yhteyksien osalta tarjouskierros on loppusuoralla.

Funet-klubi on toimittanut Tanskan NORDUnet-kriittisyyteen liittyvän kannanottonsa opetusministeriöön.

Seuraavaksi Sadeniemi kertoi kansainvälisistä TERENA- ja GRID –yhteistyöhankkeista. Seuranneen keskustelun lopuksi kansainvälisen yhteistyön koordinointi lisättiin tulevan työvaliokunnan yhdeksi tehtäväksi.  

Laskutuskaava

Työvaliokunta ja sen alatyöryhmä Heikki Aallon johtamana on valmistellut laskutuskaavan muutosta, jossa asiakasorganisaation henkilömäärään perustuvaa perusmaksuosaa yksinkertaistettaisiin poistamalla tieteenalapainotukset ja kokoluokat. Valmistelussa on tähdätty myös siihen, että kaava vakioineen voitaisiin pitää muuttumattomana usean vuoden ajan ja että radikaaleja maksumuutoksia ei syntyisi. Uutta laskutuskaavaa ja sen suhdetta Funetin tuloihin ja menoihin esittelivät kokoukselle Heikki Aalto ja Markus Sadeniemi.

Ks. Liite 3.

 

Opetusministeriön puheenvuoro

Markku Suvanen opetusministeriöstä kävi läpi yleisiä talousnäkymiä ja OPM:n Funet-rahoitusta. Vuosina 2000-2001 panostus on kohdistunut uuden Funet-verkon rakentamiseen. AMK-sektorin rahoitus on kasvanut nollatasolta ja saavuttaa tavoitetason v.2002.

Vuoden 2002 TAE:n valmistelussa lähtökohtana on v.2001 budjetti ja yliopistojen yhteiseen atk-toimintaan varatut rahat  säilynevät samalla tasolla.

Seuraavaksi Suvanen esitteli tietostrategian toteutumista, josta löytyy lisätietoa OPM:n verkkosivuilta. Verkkoyhteydet työasemilta ovat yleisesti hyvät, mutta mikrotuki ontuu, varsinkin kouluissa.

Keskustelussa todettiin, että myös virtuaaliyliopiston puolella on tukiongelmia, joiden ratkaisemiseen puuttuvat taloudelliset resurssit.

 

 HSTYA-hankkeen esittely

Mika Kivilompolo esitteli hankkeen nykytilan ja tulevaisuuden näkymät. Projekti käynnistyi 1.6.2000 ja päättyy 31.3.2002.

Ks. Lisätietoja.

 

FUNET:iin liittyvä työryhmätyöskentely

Työryhmien tilanteen esitteli Klaus Lindberg.

 

LDAP-työryhmä

•Perustettu 29.3. Funetin hakemistopäivässä, mukana Funetin asiakasorganisaatioiden hakemistoasiantuntijoita

•Organisaatioiden välinen ja kansallisten palveluiden käyttäjänhallinta

•Kullekin korkeakoululle oma ldap-hakemisto, johon viitataan yhteisestä Funetin juuripalvelimesta ja hakukoneesta

•Työryhmän tehtävät:

–suositukset: hakemistojen rakenne, nimiavaruus, schema

–yhteinen käsitemäärittely (esim. henkilön roolit korkeakoulussa)

–opastus ja tekniikka: hakemiston pystyttäminen, autentikointi, access control, liittymät tietokantoihin ja muihin hakemistoihin

–tietosuojaselvitys

•Lisätietoja kiinnostuneille ja mukaan haluaville:

–http://www.csc.fi/proj/hakemistot

–janne.kanner@csc.fi  

 

ADSL-kokeilu  (ks. edellä oma kohtansa)  

 

IPv6

•FUNET saanut Ripeltä IPv6 ”slow start”-osoitteet

•Osoitteiden jaosta alustava suunnitelma

•IPv6-reitityskuvio suunnitteilla

•CSC pystyttämässä uutta IPv6-nimipalvelua

•Syksyllä/2001 järjestetään asiaan liittyvä seminaari

•Muuta asiaan liittyvää

–FICIX aktivoitumassa (luotu IPv6 ATM PVC:t nykyisten rinnalle)

–Terena hakemassa Ciscon, IBM:n  ym. kanssa EU-hankerahaa IPv6-runkoverkkoprojektia varten

–NORDUnet hoitanee jatkossa FUNETin ulkomaan IPv6-yhteyden

–CSC:ssä suunnitelmia Mobile IPv6-projektista  

 

Videolähetykset verkossa (Korkeakoulujen videoneuvottelupäivä 30.5.2001)  

•CSC:ssä käytössä olevan CuseeMe Server MCU toivottiin täysimittaiseen käyttöön. Tämä vaatii palvelun tuotteistamista. Työ aloitetaan heti. CSC:n puolelta toivottiin kuitenkin, että korkeakouluissa olisi myös oma tukihenkilö

•Kokouksessa päätettiin perustaa videoneuvottelupalveluja suunnitteleva ryhmä. Toiminnan käynnistymisestä vastaa CSC. Ryhmä sai mm. seuraavat tehtävät:

-Pitää yhteyttä  IT-Peda-ryhmän kanssa.

–Siltapalvelujen käynnistäminen ja CSC:n sillan tuotteistaminen ja käyttöönotto.

–Muiden korkeakouluissa olevien siltojen käyttömahdollisuus.

–Ohjeistus ja neuvonta videopalvelujen viemiseksi palomuurien läpi.

–Palvelun laadun takaaminen (QoS).

–Asiakasohjelmistojen selvittäminen ja ohjeistus.

–Valmistelutyö osallistumisesta Internet2:n megakonferenssiin lokakuun lopussa ja suomalaisen megakonferenssin valmistelu.

•Seuraava kokous, johon osallistuvat sekä tekninen- että pedagoginen ryhmä pidetään CSC:ssä 16.10.2001. Kokoonkutsujana CSC

•Lisätietoja antaa Leif.Laaksonen@csc.fi  

 

Vuosikokousasiat

Puheenjohtaja esitteli työvaliokunnan toimintaraportin (Liite 1).  

Pohjoismaisen ministerineuvoston virkamieskomitea on tarkastelemassa NORDUnet-toimintaa. NORDUnetin hallitus on laatinut selvityksen, joka on klubin kotisivulla:

http://www.funet.fi/index/FUNET-club/index.html.  

Opetusministeriö pyysi FUNET-klubin kannanottoa 30.4. 2001 mennessä. Työvaliokunnan laatima kannanotto löytyy myös klubin kotisivulta.

 

Toimintakauden 2001/2002 tehtäviksi otsikoitiin:

HelpDesk-toiminta

Kansainvälisen yhteistyön koordinointi

Työryhmien työn tukeminen kannanotoilla ja linjapäätöksillä

Työryhmien työn nykyistä tiiviimpi seuranta (mm.raportointivelvollisuutta lisäämällä)

Funet-verkon palvelukuvauksen tarkentaminen ja laadunseurannan kehittäminen

 

Päätettiin työvaliokunnan kokoonpano kaudelle 2001/2002 (ks.Liite 2).

 

 Mahdolliset muut asiat

Ei ollut muita asioita.

Kokouksen päättäminen

CSC:n toimitusjohtaja Matti Ihamuotila kiitti puheenjohtajaa ja työvaliokuntaa ja arvioi edessä olevan suuria odotuksia ja haasteita Funet-yhteistyölle.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen.

 

 

Puheenjohtaja:    Lars Backström  
Sihteeri:         Paavo Moilanen  


LIITTEET

Liite 1.  Työvaliokunnan toimintaraportti

Liite 2.  Työvaliokunta kaudelle 2001-2002

Liite 3.  Työvaliokunnan muistio uudesta laskutuskaavasta


LIITE 1. TOIMINTARAPORTTI KAUDELTA 2000/2001

 

Kauden päätehtävät  

Vuosikokouksessa (14.6.2000) kirjattiin tehtäviksi:

- Laskutuskaavan seuraava versio

- FUNET 2001 runkoverkon käyttöönoton tuki

- Yhteistyön vahvistaminen mm. tiedotusta lisäämällä ja työryhmiä (VoiceIP, LDAP, Ipv6) käyttämällä

- LDAP-kehityksen seuranta ja koordinointi

- Tele- ja dataliikenteen integroitumiskehityksen seuraaminen

 

Toteutuma

 

Työvaliokunnan kokouksia on pidetty 3 kpl (3.10., 13.2. ja 11.5.) ja työskennelty sähköpostilistalla.

 

Laskutuskaavan seuraava versio

Käsitelty kokouksissa ja erillisessä työryhmässä. Esitys vuosikokouksessa.

 

FUNET 2001 runkoverkon käyttöönoton tuki

Käsitelty kokouksissa, periaatepäätös mm. POP:n sijoittamisesta. Muuta tukea ei ole juuri tarvittu.

 

Yhteistyön vahvistaminen mm. tiedotusta lisäämällä ja työryhmiä (VoiceIP,LDAP, Ipv6) käyttämällä

- VoiceIP oli yliopistojen atk-pääsihteerin (Eero Blåfield) työohjelmassa. Raporttia ei ole.

- muut työryhmät esittäytyvät kokouksessa edellisessä kohdassa.

 

LDAP-kehityksen seuranta ja koordinointi

 Myös edellisessä kohdassa.

 

Tele- ja dataliikenteen integroitumiskehityksen seuraaminen

Ei aiheuttanut erityisiä toimenpiteitä.

 

Toimintakauden aikana nousi esiin ajatus valtakunnallisesta ADSL-palvelusta ja sovittiin ADSL-kokeilusta.  


LIITE 2.TYÖVALIOKUNTA KAUDELLA 2001-2002  

Arto Auvinen, Kuopion yliopistollinen sairaala
Lars Backström Helsingin yliopiston atk-osasto (kokoonkutsuja)
Markku Heikura Valtion teknillinen tutkimuskeskus 
Kari Karlsson, Ilmatieteen laitos 
Seppo Karvinen, Turun kauppakorkeakoulu
Ari Kekäläinen, Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu
Osmo Laaksonen Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Paavo Moilanen Oulun yliopiston atk-keskus
Jukka Orajärvi Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Jaakko Riihimaa, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kristel Sarlin, Teknillinen korkeakoulu
Matti Taanonen, Vaasan yliopiston atk-keskus
Lisäksi työvaliokunnan työskentelyyn osallistuvat asiantuntijoina:
Markku Suvanen, Opetusministeriö
Markus Sadeniemi, Funet
Leif Laaksonen, Funet
Klaus Lindberg, Funet
Pekka Linna, Funet
Juha Oinonen, Funet
Leila Pohjolainen, Funet

LIITE 3. TYÖVALIOKUNNAN MUISTIO UUDESTA LASKUTUSKAAVASTA  

Laskukaava, jonka perusteella Funetin jäsenorganisaatioilta  (asiakkailta) peritään toiminnasta aiheutuvat kulut on ollut viime vuosina uudistuksen kohteena. Muutoksen syynä on ollut osaksi nopeasti kasvaneet kustannukset ja osaksi pyrkimys kohdentaa kustannukset entistä tarkemmin käytön mukaan. Vuonna 1999 muutettiin maksuperusteita siten, että entiseen organisaation koon mukaan määräytyneeseen maksuosuuteen lisättiin ulkomaanliikenteen määrään perustuva komponentti. Tämän jälkeen nousi esille myös tarve muuttaa organisaation koon mukaan määräytyvää maksua lähinnä siksi, että sen määräytymisessä otetaan huomioon myös volyymi (tekniset maksavat enemmän ja taiteet vähemmän). Tavanomaista suurempi käyttö tulee otetuksi huomioon ulkomaanliikenteen volyymiin perustuvassa osassa.  

Kaavan määrittämisessä on otettu huomioon seuraavia periaatteita:

1)Henkilömäärään on otettu mukaan  

KOTAsta

- läsnä- tai poissaoleviksi ilmoittautuneet tutkintoa suorittavat

- budjettivaroin palkattu opetushenkilökunta

- ulkopuolisin varoin palkattu opetushenkilökunta

- tutkimushenkilökunta (kaikki rahoituslähteet)

- tutkijakoulujen tutkijaopiskelija (kaikki); tässä lienee mukana

  päällekkäisyyttä henkilökunnan kanssa

- muu henkilökunta (kaikki)

 

ja AMKOTAsta

- opiskelijat

- päätoimiset opettajat

- sivutoimiset opettajat

- muu henkilökunta

__________________________________________